torsdag 4 juli 2013

Garanterad Livsinkomst Kan Rädda Kapitalismen

Detta borde vara goda nyheter för kapitalisterna.

Detta förslag måste bli en del av ett politiskt partis partiprogram, och en del av deras ekonomiska policy, och de måste marknadsföra det inom den kontext som här beskrivs, för att på så vis övervinna de invändningar mot förslaget som en kapitalistisk syn på världen medför.
Om du tittar på George Bush, David Cameron, och Obama, ser du att alla dessa har förespråkat idén att ”rädda kapitalism”, och att det är en sak som alla måste delta i genom att ”spendera mer”. Men det finns ett problem i världen som består i att det finns färre och färre arbeten, vilket betyder att människor spenderar mindre och mindre, och därför minskar världens ekonomier eftersom de finansiella reserverna, som i slutändan är beroende av hur många människor som medverkar i ekonomin, håller på att krympa. Därför måste vi nu förändra vår syn på ekonomin, eftersom vår nuvarande ekonomiska teori inte har lyckats skapa några effektiva lösningar för världen. Följande kommer visa på hur man löser detta problem.

I alla länder finns det medborgare. De är på grund av sin födelseort medborgare, och har därför en medfödd rätt till medborgarskap. Vi föreslår att denna medfödda rätt ska inkludera alla resurser som finns i medborgarens land – som t.ex. gruvdriftsresurser, vattenresurser, elektricitet, mobiltelefoni och telefoni; alla de punkter som ursprungligen är en del av det landet. Men kanske är det endast möjligt att beakta de resurser som alla behöver på en daglig basis, vilka är mat, vatten, elektricitet, mobiltelefoni, telefoni, och internet. Detta är saker som redan finns i landet, och som har ett inneboende värde. Genom att tillvarata dessa resurser har du en situation där alla inom ett land kan medverka för att bidra till den totala omsättningen av dessa specifika resurser.

Om priset sätts för att vara tillräckligt för att ge en godtagbar utdelning till delägarna – vilket i detta fall är medborgarna i landet – som sedan distribueras till alla de medborgarna i ett land som inte har en tillräcklig inkomst för att nå upp till en livsinkomstnivå, så är det möjligt att skapa ett system som kommer ha mycket intressanta effekter för alla kapitalister. För plötsligt kommer alla människor i landet kunna spendera pengar. Detta betyder att kapitalister som äger någon av de resurser som nationaliseras kommer, så att säga, förlora inkomst, eftersom dessa resurser nu överförs till medborgarna i landet. Alltså återgår resurserna till sina rättmätiga ägare, vilka är medborgarna. Saken är den att om du tar någonting från en suverän stat som ger den staten möjlighet till effektiv säkerhet, och att denna säkerhet går ut på att serva och stödja sina medborgare, då har du begått förräderi. Eftersom korporationerna utgör juridiska personer, och dessa har tagit resurser från medborgarna av ett land, har dessa gjort sig skyldiga till förräderi, och detta har möjliggjorts genom PR och kognitiv desinformation, genom den kontroll som media utöver. Media bör också vara kontrollerat av medborgarna, eftersom media i alla länder alltid utgörs av medborgarnas röster. Därför kommer alla dessa korporationer fortfarande att drivas som korporationer. Den enda skillnaden blir att delägarna är medborgarna, och det blir en sak som rör nationell stolthet, att dessa korporationer är hanterade ordentligt av personer som kvalificerade för, och skickliga inom ett sådant arbete.

Detta kan bli extremt värdefulla resurser vad det gäller att stabilisera ekonomin, och vars vinst kommer vara effektiv, och tillräcklig för att trygga en livsinkomst. För närvarande hamnar denna vinst i ett fåtal elitisters bankkonton – en vinst tillräcklig att utrota fattigdom i hela världen flera gånger om, vilket betyder att det redan skapas tillräckligt med pengar. Uppenbarligen håller denna elit på med en fascinerande sak, vilket är att de ofta sänker priserna på produkterna för slå ut konkurrenter, och detta skapar massiv arbetslöshet i världen. Genom att påstå att ”om vi gör produkterna billigare så kommer fler att ha råd med dem” så försöker elitisterna rättfärdiga detta beteende; men om en person inte har en inkomst så har de ingen möjlighet att köpa produkterna hur billiga de än är. Om man tar denna modell, och man tillämpar den så att varje medborgare får en livsinkomst, då har man gjort så att medborgaren kan spendera pengar. Dessa pengar spenderas i normala fall på korporationer med verksamhetsområden som ligger utanför nationaliseringen, och som förser människor med produkter och tjänster av alla slags typer. Effekten av det blir en ökad omsättning som skulle öka antalet arbetstillfällen, och även vinsterna.

Nu säger du ”Men om alla får en livsinkomst, vem kommer att göra arbetet?” – svaret är enkelt. Minimumlönen bör vara dubbelt så hög som livsinkomsten, så att en person därför blir motiverad att inte använda livsinkomsten utan istället bege sig ut i världen och arbeta, eftersom detta kommer ge dem möjlighet att köpa lyxartiklar. Livsinkomsten kommer nämligen inte vara tillräcklig för att köpa ”extrem lyx” – den kommer vara tillräcklig för att köpa det som är nödvändigt. Den kommer vara tillräcklig för att förse utbildning som är nödvändig, tillräcklig för att ha åtminstone ett motordrivet fordon för att ha den transportmöjlighet som är nödvändig.

Vidare föreslås att livsinkomsten ska kombineras med subsidiärt stöd för byggandet av ett hyfsat hem, eftersom det kommer då att inte bara ge fördelar åt bankindustrin, utan även byggnadsindustrin. Även detta kommer att medföra en ekonomisk putt som innebär ökade finansiella reserver, och en växande ekonomi. Kapitalisten kommer därför att bli lycklig eftersom det kommer finnas många fler möjligheter än vad det gör i dagens läge.

Självklart är den standard som produkter och tjänster har någonting som bör beaktas. Det bör finnas en minimumstandard, och varje land bör ha ett statligt verk som specifikt ser till att de produkter som tillhandahålls medborgarna, håller en kvalité som står sig gentemot den medfödda rätt varje medborgare har att ta del av produkter som har ett sant värde, och att dessa produkter går igenom de hårda test som verket ska ha i uppgift att genomföra. Detta för att försäkra att kapitalister inte bara försöker skapa en vinst, utan faktiskt ger en ordentlig tjänst, eller produkt. Effekten kommer bli att dagens onödiga energikonsumtion minskas, då mängder av produkter för närvarande görs endast för att locka människor genom reklam. Därför bör reklam inte vara baserat på kognitiv desinformation eller genom att manipulera människor in i ett visst emotionellt tillstånd för att köpa en viss produkt. Reklam bör vara baserat på fakta, och därför bör det införas bättre regleringar vad det gäller marknadsföring och reklam, så att människor inte blir psykologiskt manipulerade och utnyttjade, för det är helt enkelt inte acceptabelt.

När du nu har ett system där du har en grundläggande stimulation till arbete, som inkluderar allt från fastighetsförvaltare till vägarbetare, till vilken typ av arbete som helst där minimumlönen är dubbelt så hög som livsinkomsten, kommer du att upptäcka att det finns tillräckligt med arbetare för att göra jobbet som krävs, eftersom de kommer tjäna mera. De som kommer arbeta kommer ha fler fördelar, eftersom de kommer kunna köpa bättre bilar, större hus, och ha en bättre ställning i samhället, vilket kommer motivera människor att leta efter arbeten. Eftersom det är mycket mer pengar i rörelse kommer nya företag att starta, som i sin tur kommer erbjuda fler jobb, och ännu fler möjligheter för människor att tjäna en bättre inkomst i jämförelse med livsinkomsten.

Livsinkomsten måste vara av en sådan natur att den är tillräcklig för en person, eller familj att leva ett anständigt liv, ett liv som är värdigt deras medfödda rättighet som medborgare. Om livsinkomst används på detta sätt blir det gångbart för korporationer att ge upp några av de saker som de kontrollerar till förmån för skapandet av en stabil ekonomi som ser till att det finns mycket mer pengar i cirkulation, vilket öppnar upp fler möjligheter att göra vinster. Genom att göra detta minskar man vissa faktorer som blivit extrema problem, vilket redan undersökts i projekt såsom BIG-projektet i Namibia. Om alla får en livsinkomst minskar kriminalitet och våld, och folk vill förbättra sig själva eftersom de inte längre är desperata. De har gått från desperation till hopp, och de börjar utbilda sig själva bättre.

Alltså är livsinkomsten en ur alla perspektiv effektiv lösning, där man kan försäkra sig om att de mest grundläggande mänskliga rättigheterna som nämns i FN:s universella deklaration om de mänskliga rättigheterna, faktiskt är praktiskt omhändertagna, och tillgodosedda. Kapitalisterna är nöjda, och de som tror att vissa är lata, och andra inte, är också nöjda, eftersom de nu kan arbeta och tjäna mer pengar, och lämna de andra till att ha mindre pengar. I grund botten är en garanterad livsinkomst vid detta stadium en gångbar lösning för en värld som befinner i extrema svårigheter. Räddningspaket, eller s.k. bailouts kommer inte att fungera, och de personer som faktiskt vill skicka sina pengar till bailouts bör istället investera dem i att utbilda människor om det system som presenterats här, vilket är en blandning mellan socialism och kapitalism, och som skyddar medborgarskapet hos varje person inom ett land. Mellan länder kan sedan utarbetas lösningar för de länder som har mindre resurser, för att utveckla dem till att bygga upp en liknande resursstruktur som genom varje hems resursanvändning ger en tillräcklig inkomst, grundad på den interna användningen av t.ex. mobiltelefoner, internet, elektricitet, vatten, och media, så att därmed en tillräcklig vinst görs för att finansiera livsinkomsten, och att därmed ingen skuld uppstår för att tillhandahålla livsinkomsten.

Detta kommer också lösa ett annat problem som kommer bli mycket stort inom de närmsta 20 åren, vilket är att alla pensioner kommer att vara borta, eftersom den garanterade livsinkomsten kommer ersätta detta system. Det kommer inte längre existera några bidrag till pensionen, eftersom en person kommer ha sin livsinkomst, och pengarna kommer därför att ägas direkt av medborgaren, istället för att investeras i korporationer. Medborgaren kommer själv att bestämma över pengarna, och ta ett beslut om vad som är bäst, och var dessa pengar ska investeras.

Förslagsvis bör alla de personer som får livsinkomsten spara 10 % av pengarna, och använda dessa till att varje månad investera i de korporationer som inte är nationaliserade. Om alla medborgare gör detta kommer följden att medborgarna inom en kort tid äger alla korporationer, och kapitalisterna kommer att ha fått sin vinst, och vi kommer ha ett system där en person som lever på sin livsinkomst, tillslut kommer att kunna försörja sig på utdelningar från sina andelar i korporationerna. De kommer nå en punkt då deras inkomst från andelarna är högre än livsinkomsten, och i ögonblicket då det händer är det inte längre beroende av livsinkomsten och de kan röra sig själva mot att vara självförsörjande.

Den garanterade livsinkomsten måste inringas av vissa regler. En av dessa bör vara att man inte får äga mer än en bil. Om du har två bilar har du tillgång till mer pengar än du borde för att vara berättigad till livsinkomst. Och om du har ett arbete, vilket kommer vara avlönat i enlighet med minimumlönen som är dubbelt så hög som livsinkomsten, då behöver du inte livsinkomsten eftersom du är självförsörjande. En annan person kan då tal del av livsinkomsten istället för dig, eftersom det konstant anländer nya personer i denna värld som kommer behöva hjälp att ta sig själva in i systemet.

All utbildning inom systemet, och landet bör vara tillgodosedd av livsinkomsten. Eftersom utbildning handlar om levnadskall, och inte vinstintresse, bör alla pedagoger och lärare som är en del av utbildningsystemet endast ges livsinkomsten. All utbildning bör vara kostnadsfri för medborgaren, eftersom det är en mänsklig rättighet för var och en att få en utbildning; på så sätt skapas utbildning till att vara en möjlighet för de som har ett kall, och som önskar lära sig mer utan en baktanke om att kunna tjäna mer pengar, eftersom det gör det såsom en tjänst åt sina landsfränder.

Det finns en sak som är av essentiell vikt vad det gäller livsinkomsten: ingen i systemet, ingen medborgare kommer att betala inkomstskatt. All skatt kommer istället att istället att vara mervärdesskatt, säljskatt, eller importskatt. Om du har en stat som är ansvarsfull, eftersom du har ett ekonomiskt system som gör att var och en kan fungera effektivt inom systemet, då behöver du inte ta ut en överdriven skatt. I dagsläget spenderas mycket skatt på vägarbete och kommunikationer – alla dessa saker kan hanteras inom hushållet.

En av sakerna som kan fungera ganska effektivt är att i ett land ha en tulltaxa på de vägar som sköts och underhålls av staten. Detta innebär att du får betala skatt i förhållande till det användande av den vägen. Men i detta förslag kommer inte skatt att användas för att betala för livsinkomsten, utan resurserna för denna kommer från de vinster som de nationaliserade företagen och korporationerna uppnår. Säljskatten och mervärdesskatten kommer vara dimensionerade i förhållande till din medverkan i systemet, och det är därför ett rättvist sätt att omstrukturera inkomstskatten.

Det krävs att hela systemet digitaliseras för att säkerställa effektiv handläggning och kontroll av ut- och inbetalningar. Utbetalningen av livsinkomsten kommer att göras genom ditt bankkonto, och systemet kommer därför att vara omedelbart, och samhället kommer att röra sig mot ett kontantfritt tillstånd. Men i detta kontantfria samhälle kommer du ha tillräckligt av vad du behöver, och ingen kommer att kunna ta bort din inkomst, eftersom du är garanterad denna inkomst såtillvida att du inte har ett arbete. Detta betyder i sådana fall att du har dubbel inkomst.

I detta förslag kommer det finnas ett svar oavsett vad slags invändning någon kan ha. Alla kommer att bli nöjda. Det är en väldigt enkel lösning som kommer att lösa många av de problem som finns i världen idag.

Självklart kommer det på grund av den industriella och tekniska effektiviseringen i samhället att bli mindre jobb tillgängliga, vilket betyder att effektiviteten kommer öka, och kapitalinsatser minska. Om arbetslöshet uppstår kommer livsinkomsten att finnas där, och möjliggöra för verksamheter att utvecklas som är baserade på mänsklig uppfinningsrikedom; det där ordet som kapitalister gillar att använda.

Kapitalisterna, de som vill tjäna pengar i systemet, kan i lugn och ro komma på nya idéer för att skapa nya arbetstillfällen, och lyfta människor till att ha en högre inkomst, eller i minsta fall det dubbla av livsinkomsten. Därför kommer alla begär, alla hopp att bli besvarade, och på ett sätt kommer principen om lyckosökandet att uppfyllas, och istället för att det endast finns ett land av möjligheter (USA), kommer det nu att finnas en värld av möjligheter – där du kan vara allt du vill bli, och tillfällena är oändliga.

En strikt miljöpolicy måste implementeras och upprätthålls, och avfall måste bli omhändertaget, och därför krävs det att vår nuvarande utbildning höjs till en ny nivå av medvetenhet. På så sätt var individ vara lycklig, och inte oroa sig över vad andra har, utan istället fokusera på sitt eget arbete, för om de vill finns det möjligheter även för dem att tjäna pengar.

Livsinkomsten är en lösning för världen som leder till att alla har samma möjligheter. Om du inte vill använda dig av den möjligheten så finns livsinkomsten. Och om du vill använda dig av de tillfällen som ges kommer arbetet att avlönas med minst den dubbla livsinkomsten.


Hur stor livsinkomsten ska vara kommer att räknas ut i förhållande till de behov en person eller familj har för att kunna leva ett bekvämt liv. Här måste man antagligen titta på en sak som måste förändras, vilket är växelkurser. Det måste finnas endast en växelkurs, eftersom behovet av en växelkurs inte längre kommer att finnas, då dessa kurser endast används av rika länder att stjäla resurser från fattigare länder; detta är inte längre behövligt eftersom det finns tillräckligt med pengar för att betala för resurserna. Vi behöver alltså inte växelkurser längre, men du kan fortfarande ha dina egna pengar, och värdet av dessa är jämlikt med alla andra typer av pengar. En euro är en dollar, och en dollar är en yen, och en pund är en rand, och en rand är en peso, och detta kommer leda till att vi inte längre har några löneslavar.

Detta är uppenbarligen den ultimata patriotiska lösningen som du någonsin skulle kunna komma på, så var en patriot och stöd den garanterade livsinkomsten. Och kapitalister, kom ihåg, här är ert ultimata tillfälle att tjäna pengar. Ni har aldrig haft ett så bra tillfälle förut, eftersom nu kan ni tillfullo utnyttja er färdighet att skapa produkter som människor verkligen vill ha. Ha så roligt!

Ställ dig bakom livsinkomsten, och BAStäm dig för att du är värd att leva ett fulländat liv – tiden är inne!

Detta är en översättning. Equal Life Foundation utvecklar livsinkomstkonceptet, och originalartikel kan du hitta här.

2 kommentarer:

 1. Är detta originalet? http://creationsjourneytolife.blogspot.com/2013/06/day-418-basic-income-can-save-capitalism.html

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej,

   Nej – detta är originalet: http://basicincomeguaranteed.wordpress.com/2013/07/02/basic-income-can-save-capitalism/

   Radera