måndag 22 juli 2013

Garanterad Livsinkomst och Undervisning

Vad det gäller utbildning får konstateras att detta är ett av de mer svårlösta problemen. Hittills har världens utbildningssystem endast utgjort en kostnad i ekonomin, och har inte producerat någonting av värde. Ett av de senaste exemplen är det sydafrikanska utbildningssystemet som under de senaste 10 till 15 åren har utgjort 20 % av statsbudgeten, men på universitetsnivå är antalet som går ut med godkända betyg endast 15 % – vilket innebär att otroliga mängder resurser kastas i sjön.

Utbildning, och framförallt läraryrket, är också ett av de jobben som anses vara enkla, där det inte finns några direkta riktlinjer eller miniminormer; detta trots att var och ens utbildning uppenbarligen är själva fundamentet för ett effektivt samhälle – och tydligen anses det vara helt i sin ordning att inte kontrollera utbildningars effektivitet, utan att istället förvänta sig att de ska vara funktionella och effektiva.

För närvarande är sannolikheten stor att människor väljer läraryrket endast för att det erbjuder ett mindre slitsamt arbete – ett arbete där det inte finns några betungande ansvar, och detta är ett stort problem. Därför föreslås att läraryrket inom det
Garanterade Livsinkomstsystemet ska tillhöra kategorin av arbeten som människor söker sig till för att de ser det som sin livsuppgift. Detta betyder att läraryrket bör vara öppet för de som har gjort, och klarat av allt de som de ville göra i livet; de är alltså fulländade, och känner ett kall att utbilda framtidens ynglingar. De närmar sig således läraryrket, inte för pengarnas skull, utan för tillfredsställelsen yrket ger dem, och eftersom de har förberett sig själva att vara det bästa som de kan bli.

Vi föreslår att lärare ska vara de bästa individerna från vårt samhälle, levande exempel som kan dela med sig till yngre generationer, hur man effektivt går genom livet, med tillräckliga färdigheter, och förståelse för hur världen fungerar, och att de samtidigt står som ett exempel på vad det innebär att vara en ansvarsfull och betydande person i samhället. Därför bör det inte vara pengar som driver läraryrket framåt, och eftersom den
Garanterade Livsinkomsten i vårt förslag är tillräcklig för att möjliggöra ett ordentligt och hyggligt liv, bör en lärare aldrig erhålla mer pengar än de som ges genom livsinkomsten. Detta kräver att man ändrar sitt synsätt på utbildning, och även undersöker de orsaker som gjort att vårt utbildningssystem för närvarande ter sig som ett fullständigt misslyckande.

Vad som också måste betonas är vikten av familjens medverkan i den grundläggande utbildningen av ett barn – eftersom utbildning börjar i hemmet. Verktygen och teknologin för detta bör vara tillgängligt i varenda hem, och varje förälder bör vara utbildad och stöttad att förstå hur barnet kan ges en effektiv utbildning. När barnet sålunda börjar skolan bör den grundläggande utbildningen redan vara på plats, och barnet kan därefter fortsätta sin utbildning utifrån en teknologisk läroplan, som bygger på en korrekt förståelse om hur sinnet fungerar – och att läroplanen är utformad på ett sådant sätt att den främjar skapandet av relationer, och förhållanden som leder till ett samhälle som är bäst för alla. På detta sätt kan vi förverkliga en intellektuell utveckling av människan, så att detta i sin tur bidrar till nya upptäckter, som innebär en mer effektiv och harmonisk samvaro mellan människa och människa, samt människa, djur och natur.

Om det går att hitta en metod som utgör ett effektivt administrations- och kontrollmedel för att försäkra att lärare producerar barn som är effektiva medborgare – t.ex. ett krav att lärares prestationsförmåga ska utvärderas och möta vissa fastställda effektivitetskriterier – då man kan se över denna punkt och eventuellt betala lärarna minst minimilönen. Emellertid, baserat på de resultat som utbildningssystemet hittills åstadkommit, går det att se att situationen inte har förbättrats överhuvudtaget. Istället har utvecklingen gått bakåt, och ingen lösning har tillkännagivits för att lösa problemen. Att försöka motivera lärare med pengar, när samhällets framtid är beroende av deras effektivitet, betyder att ett sådant incitament endast är kontraproduktivt.

Utbildning kommer vara en språngbräda för att skapa ett samhälle som drivs av en genuin önskan att hjälpa andra att vara självförsörjande och självständiga individer; istället för att såsom i dagens läge, individer är drivna av tävlingslystnad för att skapa så mycket personlig rikedom som möjligt. En effektiv utbildning kommer således medföra att vi äntligen kan etablera effektiva livsideal, som i sin tur kommer att utgöra en nödvändig struktur som funktionaliteten av en ansvarsfull samexistens kommer bygga på.


Detta är en översättning. Equal Life Foundation utvecklar livsinkomstkonceptet, och originalartikel kan du hitta här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar