måndag 15 juli 2013

Garanterad Livsinkomst och Fastighetsägande

Garanterad Livsinkomst är särskilt inriktad på de situationer där en person inte är i stånd att ha tillräckligt med inkomster för att kunna delta som en jämlike i samhället genom att göra de inköp som krävs för att säkerställa de grundläggande behov som måste tillfredsställas för att en människa ska kunna existera. Det finns förhållanden då en Garanterad Livsinkomst inte behövs, vilket innebär att de som har tillräckliga förmögenheter = inte uppfyller kraven för en Garanterad Livsinkomst, eftersom denna är avsedd att se till att det finns tillräckligt med intäkter tillgängliga för att stödja de som har problem, eller om samhället inte kan skapa tillräckligt med jobb.

En av kapitalismens grundvalar är att äga egendom, men en annan av kapitalismens grundvalar är att ha ett samhälle med medborgare som har tillräckliga medel att vara i stånd att konsumera, och det är därför det föreslås en balansering.

Den grundläggande regeln skulle vara att om du äger fler hus än ett, uppfyller du inte kraven för en garanterad Livsinkomst, eftersom du - beroende på ditt fastighetsvärde - kan livnära dig själv, eller åtminstone kommer du kunna sälja en av fastigheterna, och sedan kvalificera dig för Livsinkomsten, om det är så att du inte har någon anställning.

En annan punkt är investeringar. Om du har möjlighet att upprätthålla sig själv genom dina investeringar - vilket betyder att du har pengar någonstans i någon form - behöver du inte sådana investeringar längre, eftersom din Garanterade Livsinkomst också kommer fungera som en pension. Så småningom måste en mekanism inrättas för att se på vilken nivå investeringarna skulle vara tillräckliga för att du inte längre ska vara beroende av den Garanterade Livsinkomsten, och alltså har möjlighet att försörja dig själv. Därför kommer sparande eller investeringar som ger dig tillräckligt med välstånd för att försörja dig sig själv automatiskt att placera dig i en position där du inte behöver eller är kvalificerad för en Garanterat Livsinkomst, eftersom du har möjlighet att ekonomiskt stödja dig själv.

Kapitaltillväxt är därmed en av de punkter som kommer att främjas inom det Garanterade Livsinkomstsystemet, eftersom det så småningom kommer skapa en situation där man kommer att kunna vara ekonomiskt självförsörjande, och målet är att få varje människa att vara ekonomiskt självbärande, så att du inte längre är beroende av de sociala systemen - pensionsersättningar, försäkringar, lån - samt att varje människa skaffar sig färdigheter att använda kapitalet på ett sätt som upprätthåller dennes existens. Då blir kapitalismen ett fungerande system som ger alla nödvändigt stöd när det behövs, och uppmuntrar till självansvar, vilket krävs när din Garanterade Livsinkomst inte längre behövs.

Detta gynnar också självutveckling, en levnadsinställning som hör samman med kapitalismen. Denna går ut på att man skaffar sig färdigheter för att så småningom kunna frigöra sig från allt externt stöd, eftersom man har kunnat skapa sig själv ett självförsörjande system. Inom ens behovshierarki skulle detta betyda att man har uppnått en nivå av självförverkligande, således ett liv i högre grad präglat av ansvarstagande.

Den psykologiska nyttan i det här systemet kommer vara värdefull, eftersom du inte längre har den stress som kommer om du misslyckas i dina ansträngningar, och inte har någonstans att ta vägen, eftersom det alltid kommer finnas stöd. Och vad vi har märkt inom kapitalismen är att man tenderar att misslyckas de första gångerna eftersom man saknar kompetens och erfarenhet, vilket även bör ingå inom utbildningssystemet, så att misslyckanden är begränsat till ett minimum. Detta eftersom ett misslyckande innebär ett slöseri med resurser, och när resurser slösas bort blir det svårare att skapa ett hållbart och balanserat system.

Detta är en översättning. Equal Life Foundation utvecklar livsinkomstkonceptet, och originalartikel kan du hitta här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar