måndag 26 augusti 2013

Garanterad Livsinkomst: Beskattning och Transparens

Ett av de fundamentala problemen i världen vad det gäller hur brott uppkommer är genom skatter och skatteflykt, och därför anlitar framförallt företag advokater för att finna kryphål i lagarna; så att de kan skapa alla möjliga sorters stiftelser, och biståndsorganisationer för att kunna undvika beskattning; och med vilka de influerar marknader och mängden tillgängligt gods för konsumenten, för att på så sätt öka sina vinster. Vad det gäller den Garanterade Livsinkomsten föreslås att det inte finns någon skatt på personlig nivå, och inte heller på företags och bolagsnivå, och att beskattning istället sker genom mervärdesskatt, försäljningsskatt, och om det är nödvändigt någon slags import- eller tullavgift.

Stiftelser och biståndsorganisationer borde tas bort eftersom de i egentlig mening endast gör arbetet som borde ha skötts av staten. Och eftersom staten är folket, så är staten inte något slags separat bolag utan istället folkets sociala arm. Därför är allt arbete som för närvarande sköts av biståndsorganisationer egentligen ett arbete och ett ansvar som bör falla på den folkägda staten, och att detta görs till förmån för folket. Den felfördelningen av ansvar som existerar idag, har skapats för att främja skatteflykt, vilket placerar stater i en pressad finansiell position där de måste låna pengar, och enorma delar av statsbudgetar går till att betala räntekostnader; och det är ju helt enkelt dåraktigt eftersom det bara gör så att staten blir än mer ineffektiv.

De mest eftersökta jobben i världen borde vara de inom staten, eftersom de bör kräva den högsta nivån av expertis, med mycket klara riktlinjer för att försäkra att arbetet som levereras är vid alla tidpunkter utan tvivel det bästa det kan vara. Trots allt är själva fundamentet i den respekt som finns mellan medborgare baserat på en tillit att gods, och tjänster levereras vid behov. Detta hindras av den nuvarande metodologin där framförallt vinstmaximering och skatteflykt spelar en roll, och där statens tjänster blir underminerade, och många fall medvetet för att på så vis generera vinst. Denna form av beteende, som är ett slags finansiellt förräderi borde bli kriminaliserat på alla sätt.

Därför borde redovisning och bokföring automatiseras; detta innebär en universell mjukvara som är länkad till bankindustrin, vars verksamhet styrs av den Garanterade Livsinkomsten, vilket automatiskt kontrollerar vinstmarginaler och kontrollerar inkomster för att säkerställa att minimilönen aldrig understigs, samt även ser till se att systemet aldrig kan bedras eller användas för bedrägeri.

Den enda anledningen till varför det inte finns någon transparens vid någon nivå när pengar rör sig är på grund av det finns oärlighet. Absolut transparens innebär att ingenting är gömt, och detsamma borde tillämpas vad det gäller prissättning av varor, så att man försäkrar att då ett företag bedriver sin verksamhet, att det finns tillräckligt med pengar för att alla ska få löner, och att det finns tillräckligt med vinst för investerarna, så att mervärdesskatten och försäljningsskatten blir effektivt inbetalda. Allt detta kan bli automatiserat, vilket tar bort den mänskliga faktorn som vid detta stadium orsakar många problem, eftersom frestelsen fortfarande existerar att missbruka resurser för ens egen personliga förmån. Detta kommer i sinom tid att stoppas genom utbildning och förståelsen om att frid och harmoni är beroende av vår förmåga att lita på varandra.

Detta är en översättning. Equal Life Foundation utvecklar livsinkomstkonceptet, och originalartikel kan du hitta här.

tisdag 20 augusti 2013

Garanterad Livsinkomst och Musikindustrin

Musikindustrin är en av de branscher som har lidit mest p.g.a. hur vårt nuvarande konsumtionsbaserade, och kapitalistiska system har utformats. Vi har fått en synnerligen märklig utveckling då mer än 90 % av all populärmusik blir populär eftersom den marknadsförs med någon slags underliggande sexuell underton.

Det är som om musik har blivit en typ av pornografi, och eftersom pornografi tydligen är skyddat av yttrandefriheten, har vi även låtit vår musik infekteras av denna s.k. underhållning. På grund av detta förstör vi sann musikalisk kreativitet, och våra musikproduktioner blir själlösa, massproducerade, och genom marknadsföring mekaniskt populariserade produkter. Denna musik drivs inte av någonting annat än strävan efter profit, och är därför uppenbarligen roande för konsumenten, eftersom musiken görs på så sätt att konsumenten ska uppleva sig själv positiv, och hoppfull inför möjligheten att tillfredsställa sina begär. Detta är absolut inte musik.

Vi förväntar oss att med den Garanterade Livsinkomsten, så kommer musikern att ha en tillräcklig inkomst för att verkligen kunna utveckla sin musik, och även locka till sig en publik som uppskattar musiken. Detsamma kommer hända med andra typer av konstnärliga uttryck, såsom måleri, filmer, teater, litteratur, m.m. Om du inte längre behöver göra musiken för att överleva, och du har ett tillräckligt stöd för att kunna utforska dina färdigheter, då kommer tacksamhet, och uppskattning för musiken att växa hos musikentusiaster. Därför kommer vi att utveckla en kultur, där musiken som görs faktiskt uppskattas, vilket kommer att innebära en musikalisk revolution. Allt detta möjliggörs genom den enkla principen: alla tas om hand, och får sina grundläggande behov för att kunna leva ett anständigt liv tillfredsställda, och därför kan våra musikaliska förmågor släppa sina talanger fria för att finna en högre form av självuttryck. Denna högre form av självuttryck är vad alla hävdat att de ”letat efter”, men det har aldrig beaktats att det för att förverkliga ett sådant uttryck krävs en praktisk ekonomisk modell som kan främja var människas kreativa potential. Det kommer att ta tid, men vi förutser att vi oundvikligen kommer att sätta ett högre värde på konst, och kultur, och bli mycket mer kritiska mot dess innehåll. Vi kommer att förvänta oss ett högre värde från våra medmänniskor, eftersom vi inte längre har förutfattade meningar genom vårt behov att uppleva ”hopp inför framtiden”, genom någon slags positiv insinuation, som har ett underliggande ton av försmädlighet genom utnyttjandet av sexualitet.

I ett samhälle där du inte upplever dig själv stöttad överhuvudtaget, och du inte har någonting att förlora, eftersom du redan har förlorat allt = där har valet att vara oansvarsfull framhävts. I ett mer balanserat samhälle, där alla är omhändertagna genom en Garanterad Livsinkomst, kommer självansvar, och självrespekt att utvecklas; eftersom den Garanterade Livsinkomsten i sig själv skulle utgöra ett uttalande av landet till sina medborgare att ”Jag respekterar dig som liv” – och den säkerhet som detta inneburit, att man är skyddad och omhändertagen – kommer att förändra den mänskliga naturen.

Detta är en översättning. Equal Life Foundation utvecklar livsinkomstkonceptet, och originalartikel kan du hitta här.

tisdag 13 augusti 2013

Garanterad Livsinkomst och Fackföreningar

I ett demokratiskt system där medborgarna väljer en förvaltning, såsom en regering, att se efter deras välbefinnande och mänskliga rättigheter, bör kollektiva förhandlingar aldrig vara nödvändigt, och inte heller existensen av fackföreningar. Arbete är ett kapital, och ett av medborgarens bidrag till sitt land för att göra detta till en bättre plats för alla. Det faktum att fackföreningar och kollektivavtal är nödvändiga för att försöka genomdriva de mest grundläggande mänskliga rättigheterna, såsom rätten till ett värdigt liv och finansiell ekonomisk stabilitet, visar att det är något fundamentalt fel med det system som för närvarande accepteras. Garanterad Livsinkomst och minimilön är begrepp som bör utgöra grunden i ekonomistudier, för att säkerställa att utformningen av det ekonomiska systemet möjliggör detta. Därför bör konkurrensen inom skapandet av produkter och grundläggande nödvändigheter grundas på kvalitet och effektivt stöd, och inte på att pressa ner priserna lägre för att skapa mer arbetslöshet och förstöra de grundläggande mänskliga rättigheterna.

Fackföreningar bör undersöka Garanterad Livsinkomst och använda deras kollektiva förhandlingsstyrka för att arbeta mot en ekonomisk lösning som är effektiv för alla medborgare i landet. Ledare som inte kan säkerställa de grundläggande behoven för alla medborgare och som inte skyddar medborgarnas rättigheter bör inte väljas – och det är fördelen vi har med demokrati. Demokratin bör inte vara det absoluta gyckel som det är nu, utan borde vara det verktyg med vilket vi ser till att vår representation i själva verket representerar våra grundläggande mänskliga rättigheter, inte bara för dig själv, utan för samtliga medborgare i ett land - det är sann patriotism. En patriot ser efter alla människor i landet, inte enbart sin egen ficka.

Vi räknar med att det kommer kunna finnas några fackföreningar som faktiskt kan fungera inom förståelsen av vad som är bäst för alla medborgare i ett land, och att se till att de erkänner och ser sig själva som en politisk kraft som leder till förändring.

Detta är en översättning. Equal Life Foundation utvecklar livsinkomstkonceptet, och originalartikel kan du hitta här.

måndag 5 augusti 2013

Garanterad Livsinkomst och Sänkta Priser


Genom tidernas lopp har ekonomisk teori bevisats vara ineffektivt vad det gäller att effektivt administrera resurser för att försäkra att varje individ drar fördel av, samt blir en effektiv deltagare i ett hållbart världssystem. Vi föreslår därför att ekonomisk teori förvisas till att tillhöra kategorin konspirationsteorier, eftersom de senaste decennierna är ett klart bevis för att våra ekonomer konspirerar för att skapa större ojämlikhet och förstör ekonomins kapacitet att ge tillräckligt med arbeten för att försörja jordens befolkning, och låter all produktion hamna i händerna på endast ett fåtal korporationer. Hittills har ekonomerna varit oförmögna att finna en lösning – och samtidigt har de få som gynnas av tillämpningen av dagens ekonomiska konspirationsteorier blivit ofattbart rika, och det verkar inte finnas något slut på detta inom synhåll.

Här måste vi även beakta kognitiv desinformation. Vår psykologi är även den baserad på teorier som inte leder till att människor blir effektivt utbildade om hur sinnet fungerar. Istället används det mänskliga sinnets svagheter, som skapar beroende och kontroll – såsom känslor, emotioner och tankar – och marknadsförs såsom att vara en accepterad del av att vara människor. Dessa svagheter utnyttjas genom reklam, media och Hollywood – för att begränsa människans förmåga att ifrågasätta de nuvarande omständigheterna på jorden, och istället få människan att acceptera dessa. Utöver detta har vår utbildning och våra utbildningsteorier förminskat människas kapacitet att resonera till en sådan grad att vi nu har ett fundamentalt fördummat samhälle, med en oförmåga att använda grundläggande matematik, eller att läsa och förstå innebörden av ord. Istället har ideologin skapats att man måste få saker och ting att låta fantastiska utan att förmedla praktiska lösningar, och hur dessa ska tillämpas. Det är en form av fullständigt disassocierad informationsöverföring, där grunden för vårt konsumtionsbaserade system vilar på besparingar, och att göra produkter billigare, eftersom detta tydligen är konkurrens enligt vad ekonomisk teori gör gällande.

Du borde ta ett papper och göra lite matematiska uträkningar: om du minskar priset, vilket innebär att du minskar värdet på arbetskraft, då minskar du även inkomst, och detta har nu pågått under decennier. Den riktiga inkomsten har minskat, och inflation har gått upp för vissa saker – vissa grundläggande saker har blivit billigare, och idén om besparingar förstärkts.

Den mekanism som möjliggöra prisdumpning är teknologiska framsteg, och när du låter maskiner ta över människans arbete – vilket borde vara baserat på kapital och utvecklingen av mänsklig kapacitet, vilket i sin tur borde gjort människans liv än mer värdefullt; emellertid har det omvända inträffat. Minskade priser har inneburit minskande inkomster och högre arbetslöshet, trots detta ses utvecklingen som ekonomiskt effektiv, och anses vara ett förbättrande av kapitalismen. Samtidigt har vi växlingskursen, som innebär att vissa länder har en högt värderad valuta, och andra en lågt – dessa används sedan för att förflytta resurser mellan länder i formen av korporationer, vilka ägs av politikerna – detta skapar monopol som orsakar omfattande fattigdom. Faktum är att denna förflyttning av resurser i teorin borde vara till förmån för alla medborgare inom ett land.

Här kan vi beakta vår tidiga spelteori som blev inlärd hemmet genom spel som monopol, vilket har spelat en stor roll i utformningen av den teori som anses allmänt accepterad att leva utifrån på jorden. Detta har lett till att vi accepterat att endast ett fåtal stora kapitalägare existerar, och deras kapital består inte nödvändigtvis av land eller resurser, utan istället pengar – och eftersom de har mycket funkar tydligen systemet för alla. Men vi vet alla att så inte är fallet.

Ideologin om lägre priser har orsakat stora problem, såsom teorin att en livsinkomst kommer innebära att priser stiger, vilket tydligen är att se som en dålig sak. Uppenbarligen måste priser stiga, eftersom vi måste skapa mer pengar, vi måste erkänna människans värde, annars kommer kapitalism inte att fungera. Mänskligt arbete är kapital, och detta kapital borde öka eftersom människorasens grundläggande kapacitet och kunskap har ökat, och därför borde ett högre värde placeras på denna. Istället minskar värdet, och på grund av detta ökar ojämlikhet och antalet människor som lever på existensminimum, och de kan inte göra annat än att spendera all sin tid till att försöka överleva. Eftersom de är upptagna med att försöka överleva har de ingen möjlighet att utmana det nuvarande systemet – de har inte tid att utbilda sig själva, och skapa lösningar som kan lösa problemet. Vi har även kommit att acceptera att de som har gynnsamma positioner i systemet och tillräckligt med resurser, och tid för att förstå problemen, tydligen inte klarar av detta och inte kan använda grundläggande matematiska principer, såsom det faktum att 1 + 1 = 2.

Om vi vill försörja världen, och göra detta med ett system som kapitalism, då måste vi skapa tillräckligt med pengar. Vi kan skapa tillräckligt med pengar genom att värdesätta produktionen så pass högt att det i vinsten – eller bruttovinsten – finns tillräckligt med pengar så att alla som är en del av produktionen, även bakåt i tiden, tjänar tillräckligt med pengar. Detta skulle öka möjligheten för alla att tjäna pengar, och det skulle i sin tur minska ojämlikhet.

Vi kan inte närma oss den Garanterade Livsinkomsten i den här världen genom att använda våra för närvarande accepterade ekonomiska konspirationsteorier, eller genom att värdesätta våra nuvarande ekonomer. Vi föreslår att var och en sätter sig in i den grundläggande mekaniken bakom hur världssystemet fungerar, genom att läsa författare som Noam Chomsky, vilket kommer leda till att du förstår vad det innebär att kunna tänka kritiskt och självständigt. Emellertid är det inte tillräckligt att förstå vad han delar med sig av – vi måste bli politiskt involverade så att problemen inom vår utbildning kan lösas. Detta kan göras i förståelsen om att när vi inte skapar lösningar på en politisk nivå genom folkligt samtycke, hamnar vi alla i en position där vi inte har någon makt – och detta är precis vad som har hänt. Medborgaren i denna värld har ingen politisk makt eftersom vi blivit influerade av media, och information utan att ha någon förmåga att skilja mellan vad som är en faktisk verklighet som skulle resultera i vad som är bäst för alla, och det som är en konspirationsteori, baserad på att skapa en känsla inom oss som kontrollerar vårt beteende och våra röster – och som i sin tur får oss till att bli en del av problemet.

För att ett kapitalistiskt system ska fungera, och för att skapa en livsinkomst till alla, vilket innebär att alla har tillräckligt för att överleva, och uppleva ett liv på jorden med de grundläggande behoven tillfredsställda, så krävs det att tillräckligt med pengar rör sig som är skapade genom arbete ackumulerat i tiden, och insättningar genom tiden. Detta borde ha växt i generationer vid det här laget, och världen borde ha varit en plats fylld med rikedom. Istället, och synbarligen avsiktligt, har vi häpnadsväckande nog, genom en form av medvetet sabotage, istället för att skapa en växande ekonomi såsom ett resultat av ackumulerat arbete, intelligens och forskning genom tid, förminskat vår förmåga att ta hand om alla världens medborgare, och fortsatt att på alla sätt rättfärdiga detta genom att använda alla möjliga teorier och åsikter – istället för att hantera de faktiska omständigheterna. Till och med vårt judiciella system använder sig av åsikter, och vår politik använder sig av åsikter – vi hör aldrig fakta. Vår media som borde vara en loggbok över verkligheten, arbetar med åsikter och inte fakta. Media skapar alltså åsikter, istället för att agera på ett sätt som säkerställer att denna resa på jorden är värdefull för varje människa. Vi har inga journalister med integritet, och detta är beklagligt – men detta kommer att nå sitt slut eftersom situationen på jorden kommer att förvärras avsevärt.

Att endast tänka på lösningar gör dem inte verkliga, eller praktiska i verkligheten, och just att tänka och inte agera är en del av problemet att världens ekonomiska system kollapsar. Det är dags för en förändring – tiden är inne att ge oss själva en grundläggande utbildning om hur ekonomin kan fungera, och ge oss själva ett konkret mål att arbeta gentemot, så att vi kan skapa ett system där en grundläggande livsinkomst är garanterad för var människa.

Detta är en översättning. Equal Life Foundation utvecklar livsinkomstkonceptet, och originalartikel kan du hitta här.