fredag 28 mars 2014

Garanterad Livsinkomst och Utbildning

Ett av de fundamentala problemen i världen idag är att utbildning har kommit att bli irrelevant, eftersom den är baserad på värdet som du kan ge till en korporation eller ett företag för att öka deras vinster. Därför äger du inte ens ditt arbete eller din utbildning, de ger inget värde till systemet, och tillåter dig inte heller att effektivt medverka i världen för att bidra till allas välmående.

I Sydafrika till exempel finns det nu ett poängsystem där din utbildning är baserad på en livslång inlärningsprocess som ackumulerar i formen av poäng. I en värld med Garanterad Livsinkomst kommer utbildning att ses som en förbättring av värdet ditt arbete har och värdet av din arbetsinsats kommer att utgöra den tillväxt av kapital som du lägger till systemet. Det kommer vara med denna metod vi utökar pengatillgången och får ekonomin att växa. I enlighet med din utbildning och de poäng som du lagt till ditt arbete, kommer din lönenivå att stiga utifrån ett fastlagt ramverk som är likadant för alla. Detta tillgodoser alla en garanterad lön.

Vi kommer att öka vår kapacitet att tjäna mer genom att öka värdet på vårt arbete, vilket vi gör genom vidareutbildning. Det är därför det kommer vara viktigt att utbildning håller en kvalitets- och utvärderingsnivå som är jämlik – detta kommer försäkra att var och ens arbetsvärde ökar jämlikt. Härigenom kommer utbildning återigen att bli värdesatt och det kommer se till att fler människor utbildar sig och ackumulera värdet på sina arbetsinsatser. Utbildning kommer att ha en framträdande roll i samhället på grund av den arbetskvalité som kommer att utvecklas därigenom – i sin tur kommer detta leda till framväxten av en ny levnadsstandard i världssystemet: det kommer föra med sig kvalitet i service, och kvalitet i de allmänna livsvillkoren för människor, eftersom vi kommer ha ett utbildningssystem baserat på integritet såsom ett resultat av att ha ett ekonomiskt system baserat på integritet.

Vårt arbete kommer att värderas efter vår förmåga och erfarenhet; detta kommer vara viktigt speciellt i förhållande till Den Garanterade Livsinkomsten efter priset för din tjänst, eller ditt arbete, kommer att bära med sig en mervärdesskatt – och detta är en skatt som vi skapar genom arbete och inte genom naturresurser – denna skattebas kommer på ett hållbart sätt att tjäna till att upprätthålla och tillföra resurser till Den Garanterade Livsinkomsten.

Detta är en översättning. Equal Life Foundation utvecklar livsinkomstkonceptet, och originalartikel kan du hitta här.

tisdag 25 mars 2014

Garanterad Livsinkomst och Grundläggande Näringsbehov samt Utbildning

Inom den senaste forskningen om näringslära, hävdar den medicinska professionen och forskarna att fattigdom inte kan åtgärdas innan problemet med ett bristande näringsintag har fått en lösning. Forskningen visar också att mängden barn som dör och/eller lider av undernäring är mycket högre än vad som rapporterats.

Det som saknas i denna förståelse är att ett grundläggande näringsintag är beroende av en livsinkomst. Om det inte finns någon livsinkomst, kan det heller inte finnas något grundläggande näringsintag. Det kan inte heller finnas "grundläggande utbildning", eftersom näringsintag är beroende av en grundläggande utbildning, och en grundläggande utbildning av en livsinkomst. Detta är verkligen lätt att härleda, och upprepade bevis – som trots allt är vad vetenskapen bygger på – som produceras genom de cykler som finns, vilket är vad forskare mäter, har existerat på jorden i evigheter, och ändå, trots våra påståenden om att vår intelligens utvecklas, verkar det inte existera grundläggande sunt förnuft någonstans.

Så, om du vill utrota fattigdomen i världen behöver du sitta ner och på ett papper räkna ut vad ett grundläggande näringsintag är beroende av.
  • Existerar det bara eller behöver du något innan du får det?
Så skriv ner vad som är ett grundläggande näringsbehov, och skriv sedan ner vad som behövs för att för att alla ska få detta behov tillgodosett.
  • Skriv sedan om vad ett grundläggande näringsintag är, det vill säga var du får detta från, du måste även skriva ner vad som krävs för dig, i fråga om grundläggande utbildning, för att kunna förstå innebörden av ett grundläggande näringsintag.
  • Skriv sedan om vad du behöver för att få både grundläggande utbildning och grundläggande näringsbehov tillgodosett, och hur man uppnår det när det inte finns några lediga jobb.
Om man tittar på de senaste siffrorna från till exempel Kroatien, som nu håller på att bli en del av EU, är 50 % av ungdomarna arbetslösa, och det finns inga lediga jobb. De har heller inga möjligheter till eventuella förändringar i framtiden. De kommer vara nästa generation av föräldrar och kommer att få barn i behov av ett grundläggande näringsintag. Men föräldrarna har inte en livsinkomst. Nu är frågan, kommer de att ta beslutet att inte skaffa barn eftersom de inte har en livsinkomst, eller kommer de fortplanta sig? Om vi tittar på Afrika är det inte ovanligt att 50 % av de arbetsföra invånarna i ett land är utan arbete. Även om arbetslösheten är hög upphör inte det faktum att människor kommer agera ut sina drifter och skaffa barn. De kommer inte ha några pengar, ingen grundinkomst, inget grundläggande näringsintag och ingen grundläggande utbildning. Detta kommer leda till att barnen blir lidande.

De med pengar förstår dessa problem men vägrar att överväga ett system som kan lösa svårigheterna. Därför att när man har grundläggande utbildning på plats – vilket skapar en förståelse näringslära – kommer man se en minskning i befolkningstillväxten. Man behöver inte gallra ut människor för att minska befolkningstillväxten, man behöver bara utbilda dem och ge dem en anledning att leva: En Garanterad Livsinkomst.

Det mesta av det onda i världen kommer att försvinna genom att tillämpa en enkel princip; att ge till andra så som du vill ha. Du vill ha tillräckligt med pengar för att kunna ha ett anständigt liv och för att kunna ge dig själv och dina barn ett grundläggande näringsintag och en grundläggande utbildning och ha en grundläggande glädjefylld livsstil! Ge detta till alla med Den Garanterade Livsinkomsten. Se till att dina politiska partier – eller de som du går med i och röstar på – står bakom en Garanterad Livsinkomst. Om du inte har ett sådant politiskt parti i ditt land – starta ett! Det är dags att börja bry sig.

Kapitalismen har i tider av stor osäkerhet och systemkollaps rört sig mot krig. Om vi vill förhindra ett nytt världskrig måste vi reda ut det kapitalismens bristfälligheter, vilka baseras på det faktum att det finns en brist i konsumtionen. Denna brist orsakar ett stort problem med arbetslöshet och hotar bolagens vinster, vilket leder till ännu högre arbetslöshet, och i sin tur orsakar fler människor utan ett grundläggande näringsintag och grundläggande utbildning. Allt detta kan lösas genom på ett enkelt sätt: En Garanterad Livsinkomst – som i sin tur garanterar ett balanserat och välmående samhälle.

Detta är en översättning. Equal Life Foundation utvecklar livsinkomstkonceptet, och originalartikel kan du hitta här.

söndag 16 mars 2014

Den Garanterade Livsinkomsten med Arbete som RäntaMed nationalisering av bankerna inom systemet för den Garanterade Livsinkomsten och avlägsnandet av ränta på pengar, kommer penningmängden växa som en funktion av arbete. Arbetsmarknaden har ett kapitalvärde som kommer öka penningmängden. Detta har effektivt använts av tyskarna, när de gjorde arbetskraft till en av grundvalarna för deras ekonomiska system. Och inom den Garanterade Livsinkomsten, där du har en livsinkomst för alla dina grundläggande behov, samt en garanterad minimilön som är dubbelt den Garanterade Livsinkomsten, kommer ditt arbetsvärde vara förutbestämt som en del av alla produkter och tjänster som produceras.

Detta innebär att insatsen av din arbetskraft som värde reflekteras och visas i priset på varor och tjänster. På detta vis kommer varje person förstå att en del av priset är en annan persons försörjning, och att det du ger kommer du också att få. Arbete blir på så vis en del av det ekonomiska värdesystemet; en del av produktionskostnaden - som måste värderas tillräckligt för att kunna stödja arbetaren.

Arbete såsom människans handlande med ett mätbart värde, kommer att fungera som ackumuleringen av ränta, vilket ger en ränta på ränta-effekt, som i sin tur kommer att få till följd en ständigt växande ekonomi som ser till att alla i landet har tillräckligt stöd för ett värdigt liv. Detta är en fascinerande punkt som ekonomer borde ha lagt sig till med för länge sedan, men tyvärr har arbete demoniserats, istället för att inse att arbete är det enda verkliga intresse som kan finnas i ett system baserat på pengar.

Detta är en översättning. Equal Life Foundation utvecklar livsinkomstkonceptet, och originalartikel kan du hitta här.

söndag 9 mars 2014

Livsinkomsten och Djurs Rättigheter

Djurs rättigheter är en mycket omtvistad fråga eftersom i en värld där det inte finns några mänskliga rättigheter, är djurens rättigheter inte definierade utifrån förebyggande åtgärder utan istället mer utifrån efterföljande och reparativa åtgärder, vilket är en direkt följd av det bristande stöd vi ger till varandra såsom individer.

Om vi tittar på de mönster som framträder när du har ett samhälle som tillåter extrem fattigdom att existera så börjar djuren spela rollen av att framstå som kärlek och älskvärdhet i de fattigas liv. De fattiga känner, och detta är inte generalisering, detta är ett mönster, att de är oälskade av systemet och därför söker de efter någon slags bekräftelse, någon form av uppskattning och detta definieras med djuren – och att sedan lida tillsammans med djuren när det inte finns tillräckligt med mat ses som godhjärtat.

I och med förslaget om en Livsinkomst föreslår vi att djur inte längre ska vara en handelsvara, så att husdjur inte längre föds upp för pengars skull och att åtgärder och förebyggande handlingar tas för att säkerställa att tillämpningen av detta. Vi föreslår även att veterinärsprofessionen faller inom samma kategori som vård- och hälsoprofessionerna, vilket är yrken vars arbetare drivs utifrån en kallelse och personlig fallenhet. Med införandet av Livsinkomsten är en efterföljande effekt att personalen som arbetar i cirkusar, där djur är tränade för att förnöja med det bakomliggande syftet att tjäna pengar, istället med en någorlunda lätthet kommer kunna arbeta som djur- och naturvårdare eftersom deras grundläggande behov är tillfredsställda. Om deras kallelse således är att arbeta med djur kan de göra verklighet av denna. Alltså kommer djur- och naturvårdare få en betydligt mer effektiv nivå av stöd från mänskligheten i ett system där den Garanterade Livsinkomsten har införts.

I det nuvarande har djurens lidande – framförallt i länder där det finns extrem fattigdom – blivit orimlig. Detta orsakar att djurpopulationen ökar explosionsartat vilket orsakar än mer lidande och umbäranden. Djuren bildar flockar och börjar arbeta tillsammans för att försöka finna föda och de är sedan skuldbelagda för sitt beteende, men faktum är att deras beteende är ett direkt resultat av de ekonomiska förhållanden som tillåts att existera mellan människor och därför ett direkt utflöde av den influens människan utövar på sin omgivning. Dessa typer av scenarion kommer att förhindras när människan inte längre hotas av ekonomin och vi slutar att nonchalera allas våra mänskliga rättigheter.

Slutsatsen är att djurens rättigheter och mänskliga rättigheter är oupplösligen förbundna med varandra och de två kommer att utvecklas tillsammans. Det är därför vi föreslår till alla djurrättsaktivister att det sanna sättet för att understödja djur är genom att stödja en Garanterad Livsinkomst tillräcklig för att möta var människas grundläggande behov och i detta innefattas även husdjurs grundläggande behov. Därmed kommer husdjur att ha ett tillräckligt stöd och ett anständigt samt njutbart liv.

Detta är en översättning. Equal Life Foundation utvecklar livsinkomstkonceptet, och originalartikel kan du hitta här.

söndag 2 mars 2014

En Livsinkomst Garanterar Företagsvinster

För att den Garanterade Livsinkomsten ska fungera behöver vi en ekonomisk modell som är effektiv och följer mycket specifika regler. Precis som man reglerar livsmedel och certifierar det som "säkert för konsumtion", måste vi tillämpa samma princip och certifiera företag som "säkra för ekonomin". Utifrån detta måste man inrätta metoder för att se till att företag inte bygger på ideologi konkurrens, utan snarare på principen om vinst och kvalitet.

Därför måste prissättning vara certifierad för att vara tillräcklig och effektiv nog för att minst trygga att minimilönen betalas ut till de anställda, gör att företagets ägare går i vinst, och att de resurser som har köpts betalas till ett pris som garanterar en sådan vinst. Vi måste också se till att verksamheten är följsam och att förflyttning av moms/mervärdesskatt är effektiv, så att både regeringen och den Garanterade Livsinkomsten är effektiv – då kommer konsumenten kunna konsumera från företag som säkerställer en bra kvalitetsprodukt, i vetskap om att de deltar i ett ekonomiskt system som med hjälp av den Garanterade Livsinkomsten tar hand om var och ens individuella värdiga livsföring. Genom detta kommer också punkter såsom fattigdom, skulder och de många psykologiska problem som utvecklas på grund av stressen kring pengar, börja försvinna från samhället.

Detta innebär också att den verkliga efterfrågan och utbudet kommer baseras på kvalitet och preferenser, där den nödvändiga forskningen bör göras innan man tar fram en ny produkt och släpper ut den på marknaden. Det är här psykologin och PR också spelar en roll genom att försäkra att den potentiella konsumenten bedömer den eventuella produkten som något som de möjligen kan vara intresserade av att förvärva, vilket garanterar att du inte slösar bort resurser på ett "potentiellt lyckad" produkt. Istället säkrar du din investering när du har resultatet från marknadsanalys – en effektiv presentation av en produkt som kommer att ha en garanterad marknad med en tillräcklig efterfrågan som du kommer täcka upp – det är alltså efterfrågan kommer först och därefter tillgång.

En klart definierad och beräknad marknadsandel är alltså etablerad och korsrefererad enligt de inkomstnivåer som finns. Detta innebär att det bedöms huruvida den tillgängliga mängden pengar som finns i konsumentens budget faktiskt är realistisk eller inte, för att verksamheten ska fungera effektivt. På så vis kommer man kunna säkerställa vinst och hållbarhet, istället för att satsa på att starta företag som är garanterade att misslyckas, bara för att ordentlig analys och forskning inte utfördes innan företaget startades. Denna effektiva affärsplanering kommer att säkerställa att tillräcklig vinst görs och att det ges en hög grad av framgång som kommer att tillfredsställa företaget samt befolkningen på ett jämlikt sätt: alla vinner!

Detta är en översättning. Equal Life Foundation utvecklar livsinkomstkonceptet, och originalartikel kan du hitta här.