tisdag 2 juli 2013

Garanterad Livsinkomst och Nationaliserade Resurser


För att idén om Livsinkomst, som för närvarande drivs av olika grupper, ska fungera, krävs att man tittar på resurserna som finns inom ett land. Det sätt som skulle vara mest effektivt för att få fram en källa, ur vilken kan tas de finansiella resurser som krävs för en Livsinkomst, så att alla kan få sina grundläggande behov tillfredsställda, är att nationalisera alla resurser inom ett land. Och att strukturera de produkter, och resurser som produceras genom en fastlagd prissättningsmall, och därmed skapa tillräcklig avkastning för att kunna betala för Livsinkomsten.

Detta innebär att medborgaren blir en delägare till den nationaliserade resursen, och att medborgaren gynnas av detta delägarskap genom Livsinkomsten. I sin tur leder detta till utvecklandet av en konsumentmedvetenhet där resursen, vare sig detta är gruvbrytning eller produktion, blir attraktiv på marknaden eftersom vinsten går tillbaka till medborgaren i formen av Livsinkomst. På detta sätt blir Livsinkomsten möjlig att genomföra. Detta är en form av socialism som tillrättalägger kapitalism, eller principen om privat ägande av kapital, till att gynna alla medborgare i ett land såsom ett grundläggande kapital, vilket blir den basresurs som utnyttjas i folkets bästa intresse.

På detta sätt tar aktiebolaget över ansvaret som regering, och delägare blir medborgaren, och vinsten blir Livsinkomst. Därmed har du en lösning för att etablera integritet, och få ett slut på fattigdom inom ett land. Utifrån detta perspektiv kan man sedan utveckla en konkurrerande företagsstruktur, men det finns vissa saker som inte får tillåtas. Tävling och konkurrens ska inte leda till att fattigdom skapas, eller människor drivs till svält, eller att människor inte har ett skyddande hem, eller mat – det där är inte konkurrens, eller sund tävling, det är ren brutalitet och är ett fullständigt oacceptabelt beteende.

Idén om att konkurrens, och marknadskrafter ska ”ordna upp allting” är bevisligen en ren fars. Det som måste ske är att folket handlar politiskt och driver genom en ekonomisk förändring där de nödvändiga resurserna nationaliseras, medborgarna görs till delägare och får utbetalt en Livsinkomst som kommer från den genererade vinsten, och att medborgarna motiveras att köpa produkterna, samt resurserna som är nationaliserade, genom att få dem att förstå att de då stödjer sitt eget företag. Här har du alltså en lösning för en fungerande Livsinkomst.

Några av fördelarna med en Livsinkomst på det sätt som här föreslagits, är att det sker en omfördelning av resurser, och detta leder till en intressant följd: fler människor kommer ha pengar att spendera på de grundläggande saker som behövs för ett hyggligt liv. I sin tur kommer detta innebära att företag, och bolag tjänar mer pengar, eftersom det finns mer finansiella resurser i rörelse. Därför kommer vi att se ekonomiskt tillväxt, fler arbetstillfällen, och människor kommer kunna ta för sig av dessa arbetstillfällen, vilket ytterligare spätt på den ekonomiska tillväxten.

Vad som måste förstås är att utan att ha tillgång till resurser är det omöjligt att etablera en garanterad Livsinkomst för alla. De nuvarande resurserna är begränsande på grund av korporationens absoluta kontroll och den extrema konkurrensen, vilket har medfört en begränsad tillväxt av finansiella reserver, och minskat antalet människor som kan medverka i ekonomin, och med sitt arbete skapa ekonomisk tillväxt. Denna omständighet innebär ett problem som måste lösas. Lösningen är att expandera kapitalism genom nationalisering, och göra medborgarna till delägare till de nationaliserade resurserna. De resurser som måste nationaliseras är framförallt telekombolag, elektricitet, och vattenbolag, och generellt alla de resurser som utgör ett grundläggande behov för var och en. Dessa korporationer måste vara styrda av personer som är kvalificerade, och jobbar mot staten, och delägarna måste vara medborgarna. Priset som dessa korporationer erbjuder sina tjänster, och produkter till måste vara tillräckligt högt för att hållbart kunna betala en Livsinkomst till alla – varigenom du har en lösning till våra nuvarande problem, så att vi i sinom tid kan etablera ett nytt finansiellt system.

Låt oss återkoppla: om man tar våra grundläggande resurser såsom energi, telefoni, mobiltelefoni, och vatten, och man begär ett pris för dessa produkter som är tillräcklig för att skapa en vinst som möjliggör en Livsinkomst, och detta pris betalas av alla inom landet eftersom de är beroende av dessa produkter – då har du en stabil inkomst, eftersom du har en stabil kund/användare, och kunden kan betala för produkten och det blir en del av deras grundläggande levnadsbekvämligheter. Detta är endast ett exempel. Gruvbrytning, och andra typer av naturresurser är i en liknande position, och bör även de tillhöra ett lands medborgare, och ingen annan.

Tävling, och konkurrens är bra om man tävlar mot sig själv för att skapa en bättre produkt, och skapa en utveckling som gynnar alla – att tävla på detta viset är sunt förnuft. Tävling, och konkurrens som leder till förstörelse, fattigdom, svält, och som driver människor från sina hem, och skapar extrem rikedom för endast ett fåtal, är inte att konkurrera, eller tävla – det är ren nonsens, brutalitet, och missbruk av alla mänskliga rättigheter på alla sätt.

Studera de universella mänskliga rättigheterna, och studera även de mänskliga rättigheter som utvecklats av Stiftelsen för ett Jämlikt Liv. Förstå att det nu är hög tid att vi tar itu med detta problem politiskt, och genomför en förändring i denna värld – den nuvarande situationen i världen kommer inte bli bättre. Gå med oss, och utforska lösningar för en bättre värld.

Det är dags för en förändring.

Detta är en översättning. Equal Life Foundation utvecklar livsinkomstkonceptet, och originalartikel kan du hitta här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar