torsdag 11 juli 2013

Garanterad Livsinkomst och Olja

Olja är en resurs som är behövd av alla såsom en nationell resurs. Förslagsvis bör därför hela oljeindustrin nationaliseras, och olja blir istället en resurs som främjar både en garanterad livsinkomst, samt en stabil ekonomisk tillväxt där priserna hålls på en stabil nivå, och leder till en vinst som långsiktigt och hållbart kan stödja medborgarna inom ett land. De länder som inte har tillgång till olja, eller gas blir stöttade genom överenskommelser och avtal, som gör det möjligt för dem att ha en garanterad livsinkomst, och en stabil ekonomi; så att det därmed finns en stabil internationell handel där människor och länder kan utväxla varor till skäliga priser. Detta betyder att om ett land producerar mer av en produkt än ett annat, eftersom produktionen av varan är direkt beroende av jorden – såsom t.ex. mat, och råvaror – att denna då distribueras världen över till förmån för alla jordens invånare. Resurserna bör distribueras på ett effektivt sätt varigenom vinsterna går till att stötta medborgarna.

Kapitalism, vad det gäller förmågan att ta råmaterial för att uppfinna och producera någonting helt nytt och extraordinärt som folk är villiga att betala för, bör grunda sig i utgångspunkten att förbättra människors livsupplevelser. Den omständigheten att människor drar nytta av jord och mark, eftersom de tydligen ”äger marken”och har ärvt den från tidigare generationer – men om saken undersöks närmare har marken alltid stulits av någon tidigare ägare, vilket i normala fall var urinvånarna som levde i området – är inte en acceptabel företeelse. Detta eftersom denna uppdelning och markbesättning har orsakat fattigdom, och per definition är varje handling som begränsar distributionen av resurser till fördel för medborgaren av ett land, förräderi gentemot nationen och medborgarna. Staten är när allt kommer omkring det organ som representerar ett lands medborgare, och någonting som är skadligt för medborgarna är därför även skadligt för staten; därför är den en form av förräderi vilket är oacceptabelt.

Vår förståelse och våra definitioner av vad som å ena sidan är legitimt, och å andra sidan kriminellt måste förändras, så att vi därmed kan röra oss framåt i en omvärld som är stabil, och få ett slut på det missbruk som för närvarande sker p.g.a. jakten på kontroll och vinster.

Det finns enkla lösningar på dessa problem, och det finns simpla och effektiva tillvägagångssätt att åstadkomma en värld där alla människor kan ges ett stöd, och allt mycket snabbt. Situationen i världen blir för var dag allt mer ohållbar, och företag kommer att hamna i svårigheter mycket snabbare; det finns stora problem på vår horisont, och många upplever dessa redan. Den globala recessionen kommer att fördjupas och bli mycket värre. Därför måste handling tas, så att ett nytt system kan vara på plats inom ett par år, och detta kräver endast en sak från varje människa: ett nytt sätt att se på saker, och en förändrad inställning – öppna upp ditt hjärta, och visa medkänsla för andra människor såsom en och jämlik med dig själv.

Undertecknat, Forskargruppen vid Stiftelsen för ett Jämlikt Liv.

Detta är en översättning. Equal Life Foundation utvecklar livsinkomstkonceptet, och originalartikel kan du hitta här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar